Elastix چیست ؟
Elastix چیست ؟
Elastix یک سیستم ارتباطی است که از مجموعه ابزارهای Open Source با لایسنس (GPL (Global Public License تشکیل شده است و با استفاده از یک رابط گرافیکی تحت وب می‌توان به ویرایش هر یک از این المان‌ها پرداخت. که عبارت است از : Asterisk vTrigerCrm A2Billing Flash Operator Panel Hylafax Openfire freePBX report system OSLEC ...