عنوان پروژه: کات مدیا

تیم اجرایی
آروین لری پور
توسعه وبسایت - مدیریت فنی صفحه
فرجاد منصوری
ایده پرداز